La recerca de la COVID-19 a Vall d'Hebron

L’assistència i la recerca van de la mà en la lluita contra la COVID-19 a Vall d’Hebron. Des del primer moment, tots els professionals hem unit esforços per afrontar els reptes que plantejava una epidèmia mundial sense precedents, el que ens ha convertit en un centre de referència en la COVID-19.

Vall d’Hebron Recerca Task Force COVID-19

El Vall d’Hebron Barcelona Campus Hospitalari ha estat i continua sent un centre de referència en COVID-19. Durant la primera onada de la pandèmia, va ser l’hospital amb més hospitalitzacions de Catalunya per coronavirus, i també va acollir el major nombre de pacients a la seva UCI. Però no només és un referent en l’àmbit assistencial, ja que des del primer moment la recerca contra la COVID-19 s’ha convertit en un dels eixos fonamentals dels grups d’investigació del Vall d’Hebron Institut de Recerca. Una bona mostra d’aquesta activitat científica és la publicació de més de 300 articles sobre la COVID-19 amb la participació de professionals de Vall d’Hebron des de l’inici de la pandèmia.

Amb l’experiència acumulada d’aquests darrers mesos tant intensos i amb l’ànim de millora continua, hem creat un entorn de treball multidisciplinari (Task Force) format per més de 190 investigadors per tal de donar el millor servei possible a la ciutadania alhora que respondre a molts dels reptes que encara planteja la COVID-19.

Aquests professionals pertanyen a 28 grups de recerca (27 del VHIR i un del VHIO), 31 serveis assistencials de l’Hospital, un Servei Científico-Tècnic del VHIR (la Unitat d’Estadística i Bioinformàtica), la Direcció dels Sistemes d’Informació de l’Hospital i el Centre d’Atenció Primària IDIAP Jordi Gol.

Alguns dels principals objectius d’aquest Task Force són:

 • Concentrar i coordinar els esforços de tots els professionals implicats.
 • Reforçar el suport horitzontal per tal de que es duguin a terme les iniciatives i activitats proposades
 • Seguir encoratjant i facilitant la tasca dels nostres investigadors en la publicació de treballs COVID-19 i en la consecució de projectes competitius (actualment hi ha diversos en execució) per tal d’arribar a una producció i coneixement encara més importants. En aquest sentit, la coordinació dels esforços científics a nivell institucional no és cap novetat. Per exemple, els Hospitals que pertanyen a la EUHA European University Hospitals Alliance han estat implementant diferents estratègies per coordinar activitats i trobar sinergies entre la seva comunitat científica.

Comitè Directiu del Task Force COVID-19

Dra. Magda Campins

Dra. Magda Campins

Dr. Tomàs Pumarola

Dr. Tomàs Pumarola

Dr. Benito Almirante

Dr. Benito Almirante

Dr. Ricard Ferrer

Dr. Ricard Ferrer

Dr. Jaume Joan Ferrer

Dr. Jaume Joan Ferrer

Dr. Ricardo Pujol

Dr. Ricardo Pujol

Dr. Josep Antoni Ramos-Quiroga

Dr. Josep Antoni Ramos-Quiroga

Dr. Pere Soler

Dr. Pere Soler

Governança

Model de governança

Coneix la nostra investigació

Projectes i assaigs clínics

Projectes

 • Seqüenciació del genoma complet del SARS-CoV-2 en pacients amb COVID-19 lleu i greu per identificar-ne els factors de virulència i prognosi.
 • Identificació de fàrmacs de reposicionament que inhibeixen la interacció entre el SARS-CoV-2 i l’ACE2 mitjançant histocultius pulmonars.
 • Gestació i COVID-19: estudi clínic i microbiològic (GESTA-COVID19).
 • COVID-19, perfil immunològic de risc.
 • Prevalença de la COVID-19 en pacients amb artritis crònica en tractament.
 • Estudi sobre l’ús d’equips de protecció individual i la contaminació de superfícies per part de pacients amb infecció respiratòria greu per CORONAVIRUS 2 (SARS-CoV-2) tractats amb oxigenoteràpia d’alt flux per cànula nasal.
 • MSC1, un anticòs terapèutic anti-LIF, com a possible tractament de la COVID-19.

 

Assaigs clínics

Actius

 • Estudi de fase 3 multicèntric, aleatoritzat, amb cegament doble, controlat amb placebo per avaluar l’eficàcia i la seguretat de canakinumab en la síndrome d’alliberament de citocina en pacients amb pneumònia induïda per COVID-19 (CAN-COVID).
 • Assaig clínic pilot prospectiu, amb cegament doble, aleatoritzat, paral·lel i controlat amb placebo per avaluar l’eficàcia i la seguretat de dues dosis de MSC, WJ en pacients amb síndrome del destret respiratori agut secundari a infecció per COVID-19.
 • Estudi de fase III, obert, aleatoritzat i controlat per avaluar l’eficàcia i la seguretat de ravulizumab administrat per via intravenosa comparat amb el millor tractament simptomàtic en pacients amb pneumònia greu, lesió pulmonar aguda o síndrome del destret respiratori agut per COVID-19.
 • Estudi pilot multicèntric, aleatoritzat, obert i amb grups paral·lels per avaluar la seguretat i l’eficàcia de la proteasa alfa-1 (Prolastina®) juntament amb tractament mèdic estàndard (TME) en comparació amb només el TME en subjectes hospitalitzats amb COVID-19.
 • Assaig clínic de l’ús d’anakinra (anti il-1) en la síndrome de tempesta de citocines (css) secundària a la COVID-19.
 • Estudi obert de fase II per avaluar l’eficàcia i la tolerabilitat del tractament amb vafidemstat en combinació amb el tractament estàndard per prevenir la síndrome del destret respiratori agut (SDRA) en pacients adults greus amb COVID-19.
 • Control de paràmetres inflamatoris amb suplementació d’àcids grassos omega-3 en pacients adults amb nutrició parenteral i infecció respiratòria per SARS-CoV-2: assaig clínic aleatoritzat COVID-19.
 • Estudi aleatoritzat, amb cegament doble, controlat amb placebo de càpsules gastroresistents d’àcid eicosapentaenoic (EPA-FFA) per tractar subjectes hospitalitzats amb malaltia pulmonar per SARS-CoV-2 (COVID-19) confirmada.
 • Assaig TRISTARDS – ThRombolysIS Therapy for ARDS (tractament trombolític per a la síndrome del destret respiratori agut). Assaig en fase IIb/III, operacionalment òptim, obert, aleatoritzat, seqüencial, de grups paral·lels, adaptatiu per avaluar l’eficàcia i la seguretat del tractament amb alteplasa intravenosa diària administrada fins a 5 dies, a més del tractament de referència (SOC), en comparació amb el tractament de referència en monoteràpia, en pacients amb síndrome del destret respiratori agut (SDRA). desencadenada per COVID-19.
 • Estudi de fase II, aleatoritzat, obert i controlat per avaluar l’eficàcia i la seguretat de la combinació de tocilizumab amb pembrolizumab (MK-3475) en pacients amb pneumònia causada per coronavirus del 2019 (COVID-19).
 • Estudi clínic de fase 2/3, aleatoritzat, amb cegament doble i controlat amb placebo per avaluar l’eficàcia, la seguretat i la farmacocinètica de MK-4482 en adults hospitalitzats amb COVID-19.
 • Corticoesteroides inhalats en malalts COVID-19 amb pneumònia.

Tancats

 • Estudi de fase 3 aleatoritzat per avaluar la seguretat i l’activitat antiviral de remdesivir (GS-5734) en participants amb infecció moderada per la COVID-19 en comparació amb el tractament de referència.
 • Estudi de fase 3 aleatoritzat per avaluar la seguretat i l’activitat antiviral de remdesivir (GS-5734) en participants amb infecció greu per la COVID-19.
 • Estudi de fase III, aleatoritzat, amb cegament doble i multicèntric per avaluar l’eficàcia i la seguretat de remdesivir més tocilizumab en comparació amb remdesivir més placebo en pacients hospitalitzats amb pneumònia greu per COVID-19.
 • Estudi adaptatiu de fase 2/3, aleatoritzat, amb cegament doble, controlat amb placebo per avaluar l’eficàcia i la seguretat de sarilumab en pacients hospitalitzats per COVID-19.
 • Estudi de fase 2, aleatoritzat, amb cegament simple, per avaluar l’activitat i la seguretat d’una dosi baixa oral de selinexor (KPT-330) en pacients amb infecció greu per COVID-19.
 • Estudi de fase 3, multicèntric, aleatoritzat, amb cegament doble i controlat amb placebo per avaluar l’eficàcia i la seguretat de ruxolitinib en pacients amb síndrome d’alliberament de citocines associada a COVID-19.
 • Assaig multicèntric, de fase III, amb cegament doble, aleatoritzat per avaluar l’eficàcia i la seguretat d’ivermectina més tractament estàndard en comparació amb placebo més tractament estàndard en pacients hospitalitzats amb malaltia per coronavirus (COVID-19) que no requereixen ventilació invasiva.
 • Estudi aleatoritzat, amb cegament doble, controlat amb placebo i multicèntric per avaluar la seguretat i l’eficàcia de tocilizumab en pacients amb pneumònia greu per la COVID-19.

Els més de 190 professionals que formen part d’aquest projecte s’han organitzat en 22 subgrups de treball multidisciplinaris i cada un d’ells s’enfoca en un aspecte concret de la COVID-19. Estan dividits per blocs segons el tipus de recerca que realitzen. A continuació us presentem cadascun dels grups i les principals línies de recerca en què enfocaran la seva investigació:

Bloc A: Molecular / Cel·lular / Mecanístic

Perfil immunològic de risc en COVID-19

Línies científiques

 • Perfil immunològic de risc en COVID-19.
 • Limfohistiocitosi hemofagocítica (HLH) en COVID-19.
 • Resposta cel·lular T enfront del SARS-CoV-2.
 • Paper dels mastòcits en la fisiopatologia de la COVID-19.
 • Participació en el consorci internacional COVIDHGE.
 • LIF com a objectiu terapèutic potencial contra la COVID-19.
 • Paper de l’hemadsorció de citocines com a tractament de rescat de les formes greus de COVID-19.

Líder del grup

 • Hernández González, Manuel

Investigadors/res principals

 • Hernández González, Manuel
 • Martínez Gallo, Mónica
 • Seoane Suarez, Joan
 • Colobran Oriol, Roger
 • Ruiz Rodriguez, Juan Carlos
 • Ramon y Cajal Agüeras, Santiago
 • Soler Palacín, Pere
 • Martín Nalda, Andrea
 • Rivière, Jacques
 • Esperalba Esquerra, Juliana
 • Pujol Borrell, Ricardo
 • Sanchez Montalvá, Adrián
 • Labrador Horrillo, Moisés

Teràpia gènica i cel·lular: Creació d'una vacuna preventiva híbrida (genètica i proteica) basada en vectors AAV modificats

Línies científiques

 • Creació d’una vacuna preventiva híbrida (genètica i proteica) basada en vectors AAV modificats.
 • El grup té experiència en el disseny i la utilització de vectors virals per a diferents aplicacions terapèutiques que pensem que es podrien utilitzar com a plataforma en la creació de noves vacunes preventives híbrides (genètiques i proteiques), en aquest cas per a la COVID-19.

Líder del grup

 • Barquinero Mañez, Jordi 

Investigadors principals

 • Barquinero Mañez, Jordi
 • Chillon Rodriguez, Miguel
 • Anguela Martínez, Xavier

Interaccions hoste-patogen

Línies científiques

 • Identificació de les cèl·lules diana i els seus receptors d’entrada del SARS-CoV-2 en el pulmó humà (que es podria estendre a altres cèl·lules o teixits primaris).
 • Efecte de les condicions locals i els mediadors immunitaris (és a dir, IFN, IL-6, IL-1b, TNFα, etc.) sobre l’expressió del receptor i l’entrada del SARS-CoV-2.
 • Identificació d’agents terapèutics per inhibir la interacció/entrada del SARS-CoV-2 en el pulmó humà (i potser altres cèl·lules o teixits primaris).
 • Identificació de correlats immunitaris de protecció en persones amb infecció lleu (anticossos neutralitzants, ADE, memòria de limfòcits T residents en teixits).

Líder del grup

 • Buzón Gómez, Mª José

Investigadors principals

 • Buzón Gómez, Mª José
 • Genescà Ferrer, Meritxell
 • Chillón Rodríguez, Miguel
 • Jauregui Abularach, Alberto
 • Rosado Rodríguez, Joel
 • Soler Romero, Mª José

Sistema renina-angiotensina-aldosterona en COVID-19

Línies científiques

 • Anàlisi de l’estat de la via SRAA en pacients amb COVID-19.
 • Estudiar la influència que poden tenir els IECA/BRA en l’expressió d’ACE2 en diferents teixits (ronyó, pulmó, cor) en humans, en models animals i en models cel·lulars.

Líder del grup

 • Soler Romeo, Maria Jose 

Investigadors/res principals

 • Soler Romeo, Maria Jose
 • Jacobs Cachá, Concepció
 • Serón Micas, Daniel
 • Trilla Herrera, Enric
 • Rosado Rodríguez, Joel
 • Genesca Ferrer, Meritxell
 • Buzón Gómez, María José
 • Ribera Sole, Aida
 • Benito Villabriga, Begoña
 • Hernández González, Manuel
 • Ferrer Costa, Roser
 • Rodríguez Frías, Francisco
 • Gabriel Medina, Pablo
 • Román Broto, Antonio

Bloc B: Atenció global

SARS-CoV-2: Diagnòstic microbiològic, seroprevalença de la infecció, caracterització i evolució genètica i vacuna

Línies científiques

 • Epidemiologia molecular, vigilància i seguiment de brots de SARS-CoV-2 (Dr. Andrés Antón).
 • Variabilitat del SARS-CoV-2 (Dr. Josep Quer).
 • Seroprevalença de la infecció per SARS-CoV-2 a Catalunya (Dra. Juliana Esperalba).
 • Vacuna amb VLP contra el SARS-CoV-2 (Dr. Joan Joseph / Dr. Narcís Saubí).

Líder del grup

 • Antón Pagarolas, Andres 

Investigadors/res principals

 • Antón Pagarolas, Andres
 • Pumarola Suñé, Tomàs
 • Quer Sivila, Josep
 • Esperalba Esquerra, Juliana
 • Sulleiro Igual, Elena
 • Rando Segura, Ariadna
 • Joseph Munné, Joan
 • Andrés Vargés, Cristina
 • Rodríguez Frias, Francisco
 • Cortese, Maria Francesca
 • Saubí Roca, Narcís
 • Piñana Moro, Maria
 • Silgado Gimenez, Aroa
 • Fernandez Naval, Candela
 • Guerrero Murillo, Mercedes
 • Garcia Cehic, Damir

Infecció per SARS-CoV-2 en pacients

Línies científiques

 • Factors associats a l’evolució clínica dels pacients, incloent-hi factors modificables i no modificables. Entre els factors modificables estudiarem les intervencions farmacològiques i no farmacològiques.
 • Complicacions a llarg termini. L’adquisició d’immunitat precoç i permanent després de l’exposició natural o artificial és de vital importància per a la dinàmica de la malaltia en l’àmbit comunitari.

Líder de grup

 • Sánchez Montalvá, Adrián 

Investigadors/res principals

 • Sánchez Montalvá, Adrián
 • Fernández Hidalgo, Nuria
 • Burgos Cibrian, Joaquin
 • Espinosa Pereiro, Juan
 • Salvador Velez, Fernando M
 • Pujol Borrell, Ricardo
 • Antón Pagarolas, Andres

Farmacologia Clínica del TASK FORCE VH en COVID-19

Línies científiques

 • El tractament amb hidroxicloroquina s’associa amb una negativització més ràpida de la PCR i una millora més marcada dels símptomes en treballadors de l’hospital amb infecció lleu (sense criteris inicials d’hospitalització) per COVID-19.
 • La gravetat dels pacients amb COVID-19 s’associa amb el tractament ambulatori amb fàrmacs que poden empitjorar la malaltia per altres mecanismes diferents del receptor ACE2.
 • Incidència, classes i gravetat de les reaccions adverses a medicaments (RAM) presentades pels pacients ingressats a l’hospital durant la pandèmia.
 • Xarxa col·laborativa internacional de cohorts de COVID-19 per a un tractament i prevenció òptims, Convocatòria Horizon2020 (H2020-SC1-PHE-Coronavirus-2020-2) número de proposta 1010115994, acrònim de proposta: CONNECTION.
 • Infecció de la COVID-19 i medicaments durant l’embaràs (CONSIGN, per les seves sigles en anglès), proposta de la Xarxa de Recerca de PE & PV de la UE en virtut d’un contracte marc seguint el procediment de contractació EMA/2017/09/PE/11 (lot 4). Estudi sobre l’impacte de la infecció de la COVID-19 i els medicaments en l’embaràs.

Líder de grup:

 • Agustí Escasany, Maria Antònia 

Investigadors/res principals:

 • Agustí Escasany, Maria Antònia
 • Diogène Fadini, Eduard
 • Danes Carreras, Immaculada
 • Vidal Guitart, Xavier
 • Sabaté Gallego, Mònica
 • Aguilera Martin, Cristina
 • Ballarin Alins, Maria Elena
 • Riera Arnau, Judit
 • Ribera Pascuet, Esteve
 • Sánchez Montalvá, Adrián
 • Cossio Gil, Yolima
 • Aller Hernández, Marta Beatriz
 • Gorgas Torner, Maria Queralt
 • Miarons Font, Marta
 • Far Ruíz, Marc
 • Aragón, Maria

Epidemiologia i prevenció de la infecció per SARS-CoV-2. Vacunes contra el SARS-CoV-2

Línies científiques:

 • Prevenció de la infecció a partir de la disponibilitat de vacunes i fàrmacs profilàctics segurs, eficaços i efectius contra la infecció per SARS-CoV-2.
 • Epidemiologia del SARS-CoV-2 i dinàmica de la transmissió en poblacions vulnerables (llars de gent gran, poblacions institucionalitzades, treballadors de la salut).

Líder de grup:

 • Otero Romero, Susana 

Investigadors/res principals:

 • Otero Romero, Susana
 • Martínez Gómez, Xavier
 • Rodrigo Pendás, Jose Angel
 • Uriona Tuma, Sonia Maria
 • Borras Bermejo, Blanca
 • Campins Martí, Magda
 • Llorente Parrado, Cesar
 • Esperalba Esquerra, Juliana
 • Antón Pagarolas, Andres
 • Soriano Arandes, Antoni
 • Melendo Perez, Susana
 • Almirante Gragera, Benito

Gestió, complicacions i seqüeles de pacients crítics amb Covid-19

Línies científiques:

 • Estudi de la contaminació ambiental de les superfícies i els equips de protecció individual per pacients amb infecció respiratòria greu per coronavirus 2 (SARS-CoV-2) tractats amb oxigenoteràpia d’alt flux a través de cànula nasal.
 • Estudi de la incidència de sobreinfeccions en pacients amb infecció respiratòria greu per coronavirus 2 (SARS-CoV-2).
 • Estudi de les alteracions morfo-funcionals a llarg termini dels pacients amb infecció respiratòria greu per coronavirus 2 (SARS-CoV-2) que compleixin criteris de síndrome del destret respiratori agut greu.
 • Efecte del tractament amb òxid nítric inhalat en pacients amb infecció respiratòria per coronavirus 2 (SARS-CoV-2) que compleixin criteris de síndrome del destret respiratori agut greu.
 • Anàlisi del perfil immunològic dels pacients amb infecció respiratòria greu per coronavirus 2 (SARS-CoV-2) que compleixen criteris de síndrome del destret respiratori agut.
 • Anàlisi de les pacients gestants amb infecció respiratòria greu per coronavirus 2 (SARS-CoV-2) en comparació de les pacients no-gestants amb la mateixa patologia.
 • Anàlisis del perfil clínic dels pacients pediàtrics amb amb infecció respiratòria greu per coronavirus 2 (SARS-CoV-2).

Líder de grup:

 • Roca, Oriol

Investigadors/res principals:

 • Roca, Oriol
 • Ferrer, Ricard
 • Ruiz, Juan Carlos
 • Nuvials, Xavier
 • Cruz, Maria Jesús
 • Muñoz, Xavier
 • Rodríguez, Virginia
 • Antón, Andrés
 • Martínez, Mònica
 • Pujol, Ricardo
 • Balcells, Joan
 • Suy, Anna
 • Pacheco, Andrés
 • García-de-Acilu, Marina
 • Ramos, Francisco J.
 • Martínez, María

Fenotips i medicina de precisió

Línies científiques

 • La medicina de precisió requereix la identificació de diferents fenotips i biomarcadors que permetin individualitzar els tractaments i fer una comparació d’evolucions i complicacions. Les preguntes de recerca fan referència a aclarir la interacció entre el virus i l’hoste.
 • El grup ha contribuït a la identificació de fenotips i planteja preguntes de recerca en biomarcadors en diferents subpoblacions i anàlisi de bases de dades. La identificació de diferents biomarcadors permet caracteritzar aquests fenotips i fer una estratificació pronòstica, així com comparar amb altres virus (VRS, influenzavirus, etc.).
 • La línia se centra en el malalt i cobreix les fases ambulatòria, hospitalització, UCI i seguiment post-COVID.

Líder del grup

 • Rello Condomines, Jordi

Investigadors/res principals

 • Rello Condomines, Jordi
 • Balcells Ramirez, Joan
 • Mazo Torre, Cristopher Alan
 • Peña Lopez, Yolanda
 • Pont Castellana, Teresa
 • Sandiumenge Camps, Alberto
 • Tejada Magraner, Sofia

Bloc C: COVID-19 en relació amb una temàtica específica

Impacte de la COVID-19 en el trasplantament d'òrgan sòlid

Línies científiques

 • Investigar l’efecte de la infecció per COVID-19 en pacients receptors d’un trasplantament d’òrgan sòlid (TOS). Els receptors d’un TOS (ronyó, pulmó, fetge) comparteixen, a més de l’estat d’immunosupressió, altres característiques que els converteixen en una població amb particularitats pròpies.

Líder de grup

 • López Meseguer, Manuel 

Investigadors/res principals

 • López Meseguer, Manuel
 • Campos Varela, Isabel
 • Moreso Mateos, Francesc
 • Esperalba Esquerra, Juliana
 • Gómez Olles, Susana

Recerca en COVID-19 a l’edat pediàtrica

Línies científiques

 • Estudi de la transmissibilitat del SARS-CoV-2 en el pacient pediàtric (estudi CO-PEDIA-CAT).
 • Utilitat dels tractaments enfront del SARS-CoV-2 a pediatria.
 • Estudi de la síndrome inflamatòria multisistèmica associada a la COVID-19 a pediatria.
 • Transmissió mare-fill de la COVID-19 (conjuntament amb grups d’Obstetrícia).

Líder de grup

 • Soriano Arandes, Antoni

Investigadors/res principals

 • Soriano Arandes, Antoni
 • Melendo Perez, Susana
 • Martín Nalda, Andrea
 • Frick , Marie Antoinette
 • Rivière, Jacques
 • Soler Palacín, Pere
 • Campins Martí, Magda
 • Otero Romero, Susana
 • Esperalba Esquerra, Juliana
 • Sulleiro Igual, Elena
 • Antón Pagarolas, Andres
 • Colobran Oriol, Roger
 • Suy Franch, Anna
 • Camba Longueira, Fátima
 • Wörner Tomasa, Núria
 • Casquero Cossío, Alejandro
 • Rodríguez Losada, Olalla
 • González Peris, Sebastià
 • Velasco Puyó, Pablo

 

ECMO (oxigenació per membrana extracorpòria)

Línies científiques

 • Durant la pandèmia s’ha vist que l’ECMO pot rescatar pacients en situació d’hipoxèmia i/o xoc refractaris a les mesures de suport convencionals.

Líder de grup

 • Riera del Brío, Jordi

Investigadors/res principals

 • Riera del Brío, Jordi
 • Argudo Serra, Eduard
 • Martinez Martinez, Maria
 • Diaz Lagares, Candido
 • Contreras Medina, Sofia
 • García Roche, Sandra
 • Rodríguez Lecoq, Rafael
 • Castro Alba, Miguel Angel

COVID-19 i malaltia neuromuscular

Línies científiques

 • Investigar l’aparició de malalties neuromusculars secundàries a una infecció del sistema nerviós perifèric pel virus i la resposta immunològica contra el virus (p. ex. la síndrome de Guillain Barré i Miller Fisher post-COVID).
 • Estudiar les exacerbacions de malalties neuromusculars preexistents, com en els malalts amb miastènia gravis, esclerosi lateral amiotròfica i altres miopaties.
 • Identificar les conseqüències dels tractaments administrats anti-COVID-19 als pacients amb malalties neuromusculars o altres pacients amb estada prolongada a l’UCI (neuromiopatia del malalt crític).
 • Estudiar l’impacte en el maneig clínic dels pacients de les unitats neuromusculars a causa de l’alteració del funcionament del sistema sanitari (problemes d’accés a l’hospital per fer-ne un seguiment adequat, retard diagnòstic de patologies neuromusculars).
 • Identificar els factors genètics de susceptibilitat que predisposen al desenvolupament de malalties neuromusculars associades a una infecció pel virus SARS-CoV-2.
 • Estudiar com les situacions de confinament tenen un impacte psicològic que altera la qualitat de vida de les persones afectades per una malaltia neuromuscular.

Líder de grup

 • Juntas Morales, Raul

Investigadors/res principals

 • Juntas Morales, Raul
 • González Martínez, María Victoria
 • Palasi Franco, Antonio
 • Sánchez-Tejerin San José, Daniel
 • Salvadó Figueras, Maria
 • Vidal Taboada, José Manuel
 • Canovas Segura, Anna Belen

Cardiologia dins la Task Force VH en COVID-19

Línies científiques

 • Efecte dels fàrmacs inhibidors del complex renina-angiotensina en la infecció per COVID-19 en pacients amb malaltia cardiovascular, diabetis o hipertensió.
 • Impacte de la pandèmia de COVID-19 en l’atenció de pacients amb malaltia cardiovascular: dinàmica actual i projeccions futures (IMPACAR).
 • Influència de la infecció per SARS-CoV-2 en el desenvolupament d’arrítmies cardíaques en pacients amb cardiopatia estructural portadors de dispositius cardíacs implantables.
 • Impacte cardiovascular a 1 any de la infecció per COVID-19. Es tracta de fer un seguiment a 1 any i registrar esdeveniments clínics cardiovasculars en aquesta població.
 • Afectació cardíaca morfològica de la infecció per COVID-19 caracteritzada mitjançant ecocardiografia amb straini ressonància magnètica cardíaca.
 • Fibrosi miocardíaca a llarg termini en pacients amb COVID-19. Inhibició de la calpaïna com a estratègia antifibròtica. Els receptors ACE-2 tenen un paper fonamental en la patogènesi del virus. La disrupció d’aquest receptor comporta, a llarg termini, la remodelació cardíaca que implica hipertròfia i fibrosi, disfunció cardíaca i insuficiència cardíaca. Els nous inhibidors de la calpaïna impedeixen l’activació del fibroblast i la deposició intersticial de col·lagen i milloren la funció ventricular en models experimentals d’activació ACE-2.
 • Estratègies terapèutiques per disminuir lesions cardíaques secundàries a la tempesta de citocines inflamatòries COVID-19.

Líder de grup

 • Bañeras Rius, Jordi 

Investigadors/res principals

 • Bañeras Rius, Jordi
 • Clau-Terré, Fernando
 • García García de Acilu, Marina
 • Cossio Gil, Yolima
 • Aller Hernández, Marta Beatriz
 • Soler Romeo, Maria José
 • Ribera Sole, Aida
 • Rivas Gandara, Nuria
 • Inserte Igual, Javier
 • Rodríguez Sinovas, Antonio
 • Rodríguez Palomares, Jose Fernando
 • Ferreira González, Ignacio

Grup de Recerca en Medicina Maternofetal / COVID-19 i gestació

Línies científiques

 • Impacte de la infecció per SARS-CoV-2 en dones gestants.
 • Impacte fetal de la infecció per SARS-CoV-2 durant la gestació.
 • Transmissió vertical de la infecció per SARS-CoV-2.

Líder de grup

 • Suy Franch, Anna

Investigadors/res principals

 • Suy Franch, Anna
 • Maiz Elizaran, Nerea
 • Garcia Ruiz de Gordejuela, Itziar
 • Rodó Rodríguez, Carlota
 • Fernández Hidalgo, Núria
 • Sacanell Lacasa, Judith
 • Balcells Ramirez, Joan
 • Sulleiro Igual, Elena
 • Navarro Jiménez, Alexandra
 • Ribes Bautista, Carmen
 • Frick , Marie Antoinette
 • Campins Martí, Magda

Impacte de les seqüeles Covid-19

Línies científiques

 • Influència de la fatiga i la disfunció muscular en pacients amb Covid-19 i capacitat funcional.
 • Eficàcia de la mobilització precoç en la reducció de les complicacions derivades de l’ingrés a l’UCI en pacients amb Covid-19.
 • Impacte de la inactivitat física en la comorbilitat en els pacients usuaris de cadira de rodes durant la pandèmia.
 • Efectes d’una mHealth en la inactivitat física en els pacients amb lesió medul·lar durant la pandèmia de Covid-19.
 • Complicacions neurològiques en pacients amb pneumònia greu per Covid-19 i l’abordatge de neurorehabilitació.
 • Estudi de prevalença de seqüeles relacionades amb la disfàgia i la veu en pacients hospitalitzats per pneumònia Covid-19.
 • Programa de seguiment telemàtic a mig termini després de l’alta hospitalària per a valoració funcional del pacient.
 • Impacte de la consulta d’ alta resolució en la valoració de seqüeles post Covid.
 • PROMs i PREMS després del tractament amb la plataforma ReHab en pacients amb seqüeles motores i respiratòries dels pacients que han patit Covid-19.

Líder de grup

 • Montesinos, Lluïsa

Investigadors/res principals

 • Gómez Garrido, Alba
 • Montesinos Magraner, Lluïsa
 • Rodríguez González, Susana
 • Velasco Zarzuelo, Mercedes
 • Crespo Fresno, Almudena
 • Sánchez Raya, Judith

Bloc D: Temàtiques transversals

Governança, homogeneïtzació i anàlisi de dades

Línies científiques

 • Governança de dades.
 • Homogeneïtzació i combinació de bases de dades.
 • Explotació de les bases de dades.

Líder de grup

 • Sánchez Pla, Àlex

Investigadors/res principals

 • Sánchez Pla, Àlex
 • Mota Foix, Miriam
 • Pérez Hoyos, Santi

Estudis d’imatge mèdica molecular (clínica i preclínica) i metabolòmics

Línies científiques

 • Estudis d’imatge mèdica molecular (clínica (basada en el PET/CT o SPECT/CT) i preclínica (en qualsevol disciplina d’imatge)) i metabolòmics de qualsevol mena de mostra (plasma, sèrum, cèl·lules de sang perifèrica (RBC, PBMC, PMN…), teixits, femta, etc.) per:
  1. Trobar noves aproximacions diagnòstiques (siguin 100 % d’imatge o a través de la intel·ligència artificial).
  2. Nous biomarcadors d’ús diagnòstic.
  3. Noves dianes terapèutiques.
  4. Fer estudis d’afectació del virus sobre la fisiologia i el metabolisme de certs òrgans o teixits.

Líder de grup

 • Herance Camacho, José Raul 

Investigadors/res principals

 • Herance Camacho, José Raul
 • Castell Conesa, Joan
 • Aguade Bruix, Santiago
 • Baguña Torres, Julia
 • Xiao, Xingpeng
 • Aparicio Gomez, Carolina
 • Ferrer Costa, Roser
 • Giralt Arnaiz, Marina

Salut mental i Covid-19: Impacte clínic i funcional de la malaltia i la prevenció

Línies científiques

 • Impacte de la Covid-19 en els trastorns mentals.
 • Trastorns mentals com a factor de risc de la Covid-19: perfil immunològic.
 • Covid-19: impacte de la salut mental en professionals.
 • Processos de final de vida.
 • Evolució de la Salut Mental en pacients amb Covid-19.

Líder de grup

 • Beneria, Ana / Forner, Mireia 

Investigadors/res principals

 • Beneria González, Ana
 • Fidel Kinori, Sara Guila
 • Forner Puntonet, Mireia
 • Gisbert Gustemps, Laura
 • Lugo Marín, Jorge
 • Inzitari, Marco

Mostres biològiques

Línies científiques

 • Processament de mostres biològiques.
 • Accés a mostres biològiques.
 • Bioseguretat en el maneig de mostres.

Líder de grup

 • Novoa, Isabel 

Investigadors/res principals

 • Hernández González, Manuel
 • Roger Colobran Oriol
 • Cruz, Mª Jesús
 • Antón, Andrés
 • Esperalba, Juliana

Bloc E: Buscant col·laboració

Estudi sobre la incidència de la infecció per SARS-CoV-2 (COVID-19) en pacients amb esclerosi múltiple o altres fenotips (neuromielitis òptica i MOG)

Línies científiques

 • Estudi sobre la incidència de la infecció per SARS-CoV-2 (COVID-19) en pacients amb esclerosi múltiple o altres fenotips (neuromielitis òptica i MOG).

Líder de grup

 • Montalbán, Xavier 

Investigadors/res principals

 • Montalbán, Xavier
 • Arrambide, Georgina
 • Zabalza, Ana